• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
www.otroxos.gr
Τεράστια η ανικανότητα της διοίκησης Γαβότση, δεν περιλάβανε στον προυπολογισμό την επιχορήγηση της ΔΗΚΕΩ, αναμόρφωση δεν επιτρέπεται να γίνει κι έτσι οι 16 εργαζόμενοι ΑΜΕΑ θα μείνουν απλήρωτοι;

Ρεπορτάζ και βίντεο του "Τροχού", 26-4-2017.

Τεράστιο πρόβλημα έχει προκύψει στο δήμο λόγω της απίστευτης ανικανότητας της διοίκησης Γαβότση. Συγκεκριμένα, στον προυπολογισμό του δήμου για το 2017 που ψηφίστηκε και εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναφέρεται ότι η επιχορήγηση προς τη ΔΗΚΕΩ είναι 1 ευρώ. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας (βλέπε το παρακάτω κείμενο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) το ποσό αυτό δεν μπορεί να αναμορφωθεί και να αυξηθεί, επομένως ο δήμος δεν μπορεί να επιχορηγήσει τη ΔΗΚΕΩ και η ΔΗΚΕΩ δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, μεταξύ των οποίων είναι και η μισθοδοσία 16 εργαζομένων ΑΜΕΑ που τυπικά μόνο ανήκουν στη ΔΗΚΕΩ ενώ στην πραγματικότητα εργάζονται σε διάφορες δημοτικές υπηρεσίες. Ήδη οι εργαζόμενοι αυτοί είναι 3 μήνες απλήρωτοι, από το Γενάρη, και δεν φαίνεται ότι θα μπορέσουν να πληρωθούν στο ορατό μέλλον εκτός ίσως αν καταφύγουν στα δικαστήρια.

Είναι πραγματικά απαράδεκτο το γεγονός ότι στον προυπολογισμό δεν προβλέφθηκε η μισθοδοσία αυτών των εργαζομένων και η ανάλογη επιχορήγηση της ΔΗΚΕΩ. Βάσει της νομοθεσίας (βλέπε παρακάτω) οι υποχρεωτικές δαπάνες όπως είναι η μισθοδοσία του προσωπικού και η επιχορήγηση της ΔΗΚΕΩ αναγράφονται στον προυπολογισμό κατά προτεραιότητα, επομένως δεν ισχύει το επιχείρημα του Γαβότση (βλέπε βίντεο) αλλά και της υπεύθυνης της Οικονομικής υπηρεσίας του δήμου κυρίας Δόσιου (βλέπε βίντεο) ότι δεν είχε ο δήμος τα απαιτούμενα χρήματα εξαιτίας της αυξημένης κρατικής φορολογίας. Και βέβαια είναι ψέμα αυτό που ισχυρίζονται ότι θα γίνει αναμόρφωση του προυπολογισμού και θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι, αφού σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Ιωάννα Καραγιώργου: "Η διαδικασία χρηματοδότησης Κοινωφελών Επιχειρήσεων προβλέπεται ρητά από το άρθρο 259 ρου Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 παρ. 14 του Ν.4071/2012 το οποίο ορίζει ότι «Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο δήμο για τις δραστηριότητές της, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η χρηματοδότηση του δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου.»
Ως εκ τούτου η εγγραφή σχετικής δαπάνης στον προϋπολογισμό του Δήμου θα πρέπει να τεκμηριώνεται με την προβλεπόμενη ως άνω πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, για την οποία πρέπει να τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία.
Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι δε δύναται πίστωση που αφορά χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης να αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.".

Σύμφωνα με τα παραπάνω ευθύνες για την κατάσταση που διαμορφώθηκε φέρει εκτός από την διοίκηση του δήμου (Γαβότσης, Τσακαλίδης, Ζιακούλης, Κοιτσίδης) και την κα. Δόσιου και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης που ενέκρινε την απόφαση για τον προυπολογισμό και δεν τον ανέπεμψε καθώς δεν έχουν αναγραφεί υποχρεωτικές δαπάνες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία στον προϋπολογισμό εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες όπως καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 23 του Ν.3536/07, την παρ.5 του άρθρου 49 του Ν.3943/2011 και την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.4038/2012.
α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζημίωση των συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και των επιτροπών, καθώς και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών συμβουλίων.
β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαμβανομένων και των κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης.
γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων.
δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικά.
ε) Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες.
στ)Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.
ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων.
η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης οχημάτων.
θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων.
ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών συμβάσεων.
ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε Δήμος ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.
ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών.
ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους.
«ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
ιε) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.
ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών.

 
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 4ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου του ΔΑΣΩ.

Δελτίο τύπου, 26-4-2017.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου που διοργάνωσε ο Σύλλογος μας στις 19,20 & 21/4 στο γήπεδο 9x 9 και 11x11 του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Οι μικροί αθλητές έδειξαν το μεγάλο τους ταλέντο και άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις , πολλά υποσχόμενοι για το μέλλον του Ελληνικού ποδοσφαίρου.
Πλήθος θεατών και γονέων τίμησαν με την παρουσία τους τον Σύλλογο μας και το Τουρνουά παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Το τμήμα BAMBINI του Δ.Α.Σ.Ω με προπονητή τον κ. Κούντη Δημήτρη κατάφερε να ξεχωρίσει παρά το μικρό της ηλικίας των αθλητών μας κερδίζοντας μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες το κύπελλο. Δεν υπήρξε βαθμολογία και βραβεύτηκαν όλες οι ομάδες.
Στην ίδια κατηγορία οι ομάδες που έλαβαν μέρος ήταν: ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ, Δ.Α.Σ.Ω. 
Την απονομή  έκανε στην Νίκη Νεοχωρούδας η Δημοτική σύμβουλος Ωραιοκάστρου κα Χριστίνα Βαμβάκη Λιμπατε.Στον Δ.Α.Σ.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ το κύπελλο απένειμε η Τοπική Σύμβουλος Ωραιοκάστρου και υπεύθυνη γυναικών Β Θεσσαλονίκης της ΝΔ κα Ίννου Στέλλα.Στην Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ το κύπελλο απένειμε η έφορος ποδοσφαίρου του ΔΑΣΩ κα Νουφριάδου Ιωάννα.Στην Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. το κύπελλο απένειμε ο υπεύθυνος ακαδημιών του ΔΑΣΩ κος Δεληγιαννίδης Παναγιώτης.

Διαβάστε περισσότερα...
 
Ο Γ. Παπακωνσταντίνου καταγγέλει ότι η απευθείας ανάθεση της μόνωσης του Πολιτιστικού Κέντρου Μονολόφου έγινε σε υπερδιπλάσια τιμή.

Ρεπορτάζ και βίντεο του "Τροχού", 25-4-2015.

Σε προηγούμενη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ωραιοκάστρου έλαβε ομόφωνη απόφαση (ο Γ. Παπακωνσταντίνου υπερψήφισε με επιφύλαξη) να αναθέσει απευθείας τη μόνωση του Πολιτιστικού Κέντρου Μονολόφου στον Χ. Τσακάλη έναντι 6.990 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Στη σημερινή συνεδρίαση ο Γ. Παπακωνσταντίνου κατήγγειλε ότι η εν λόγω ανάθεση είναι υπερβολικά ακριβή αφού υπάρχει προσφορά από άλλον επαγγελματία, την οποία και κατέθεσε (βλέπε παρακάτω), με λιγότερα από από τα μισά χρήματα (2.320 ευρώ πλέον ΦΠΑ). Την προσφορά αυτή ζήτησαν και έλαβαν τα στελέχη του Αναπτυξιακού Συλλόγου Μονολόφου. Τα υπόλοιπα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενα στην καταγγελία του Παπακωνσταντίνου δήλωσαν ότι θα πρέπει να ερευνηθεί από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων Ε. Καραστερίου (απουσίαζε από τη σημερινή συνεδρίαση) επιλογή του οποίου είναι η συγκεκριμένη απευθείας ανάθεση. Φαίνεται λοιπόν από τα υπάρχοντα στοιχεία ότι έχουμε άλλη μια περίπτωση κατασπατάλησης δημοτικού χρήματος με μια ακριβότατη απευθείας ανάθεση. Τέλος να επισημάνουμε ότι στον ίδιο επαγγελματία (Χ. Τσακάλη) είχε δοθεί και πάλι με απευθείας ανάθεση (από το Γαβότση) η συντήρηση -  επισκευή του κλειστού Γυμναστηρίου του Δρυμού (κόστος 24.000 ευρώ).

Ακολουθούν η ανάθεση της Οικονομικής Επιτροπής και η κατά πολύ φθηνότερη προσφορά από άλλον επαγγελματία.


 
Έντονο το παρασκήνιο για την επιλογή του νέου επικεφαλής για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Τέσσερις οι υποψήφιοι.

Αναδημοσίευση, 24-4-2017.

Μέσα στην προσεχή εβδομάδα αναμένεται εκτός απροόπτου να ανακοινωθούν από το  υπουργείο Εσωτερικών τα ονόματα των νέων επικεφαλής των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μεταξύ αυτών και της Μακεδονίας Θράκης η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr η διαδικασία αξιολόγησης των στελεχών τα οποία έθεσαν υποψηφιότητα για τη θέση του γενικού γραμματέα των Διοικήσεων έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό και τα τελικά αποτελέσματα βρίσκονται ήδη στα χέρια του υπουργού Πάνου Σκουρλέτη εδώ και τουλάχιστον ένα δεκαπενθήμερο. Οι κρίσεις έγιναν από ειδική επιτροπή, με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ και περιελάμβαναν αξιολόγηση τυπικών προσόντων αλλά και διαδικασία συνέντευξης.

Τέσσερις υποψήφιοι

Σύμφωνα με έγκυρη πηγή η οποία έχει γνώση της όλης διαδικασίας, για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΜΘ) υπήρξε ενδιαφέρον από τέσσερις υποψηφίους. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Νικήτας Φραγκισκάκης ο οποίος εκτελεί χρέη γενικού γραμματέα τα τελευταία δύο χρόνια, ως ο παλαιότερος από τους γενικούς διευθυντές της ΑΔΜΘ.
Υποψηφιότητα έθεσε, επίσης και μια διευθύντρια, σε άλλη υπηρεσία του δημοσίου, γνωστό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε συνταξιοδοτηθεί τον Φεβρουάριο του 2016 αλλά επανήλθε στη θέση της έπειτα από πολιτική παρέμβαση του κ. Σκουρλέτη, προκειμένου να της δοθεί, έτσι, η δυνατότητα να διεκδικήσει τη θέση του επικεφαλής της ΑΔΜΘ. Υποψήφιος ήταν και ο επικεφαλής στη διεύθυνση των Κληροδοτημάτων της ΑΔΜΘ, Γιάννης Σάββας καθώς και ένα ακόμη στέλεχος εκτός Αποκεντρωμένης.

Ο νέος γενικός

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της Voria.gr η διαδικασία αξιολόγησης ανέδειξε πρώτο τον κ. Σάββα ο οποίος φέρεται να προηγείται περίπου κατά δέκα μονάδες του κ. Φραγκισκάκη ο οποίος ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Διαβάστε περισσότερα...
 
Κοιτάζοντας συνανθρώπους στα μάτια.

Άρθρο του Θεόδωρου Κουτρούκη*, 24-4-2017.

Αν κοιτάξουμε ειδησεογραφικά sites και εφημερίδες θα δούμε πολλά ρεπορτάζ και φωτογραφίες για την κακή κατάσταση των πεζοδρομίων. Σε πολλά από αυτά τα (φωτο)ρεπορτάζ κυριαρχεί η κριτική για τον λανθασμένο σχεδιασμό ή τη χωροθέτηση των διαδρόμων όδευσης των τυφλών στα πεζοδρόμια.

Στο Δήμο Ωραιοκάστρου δεν υπάρχουν τέτοια παράπονα. Γιατί απλούστατα δεν υπάρχουν οδηγοί όδευσης των τυφλών. Πρόκειται για τις ειδικές λωρίδες του δαπέδου από πλάκες διαφορετικής υφής και χρώματος από το υπόλοιπο δάπεδο, που αποσκοπεί στην καθοδήγηση και ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης. Από όσο γνωρίζω δεν έχουν στρωθεί πουθενά στο Ωραιόκαστρο, ειδικές ανάγλυφες πλάκες πεζοδρομίου.

Τι κι αν το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει το δικαίωμα των τυφλών να διαθέτουν πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις/ υπηρεσίες αλλά και σε χώρους συνάθροισης κοινού; Κανένας αρμόδιος δεν μερίμνησε για να ασκείται αυτό το δικαίωμα. Ούτε καν στο κέντρο της πόλης.

Διαβάστε περισσότερα...
 
Χωρίς νερό τμήμα της Ν. Φιλαδέλφειας.

Επιστολή, 23-4-2017.

Σύμφωνα με ενημέρωση από αναγνώστες του "Τροχού" ένα τμήμα της Νέας Φιλαδέλφειας είναι χωρίς νερό από το πρωί του Σαββάτου λόγω ζημιάς σε σωλήνα της ύδρευσης.

Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι και τα τηλέφωνα δεν απαντούν καθώς είναι Σαββατοκύριακο.

 
"Περπατώ και γνωρίζω: Για την ΕΛΠΙΔΑ".

Δελτίο τύπου, 22-4-2017.

Ο Περιβαλλοντικός – Πολιτιστικός Σύλλογος  Ωραιοκάστρου, συμμετέχει και φέτος στον 5ο Φιλανθρωπικό Αγώνα Βουνού Αυτισμός – Ελπίδα, στη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων, που θα πραγματοποιηθεί στο Ωραιόκαστρο, την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 και θα έχει εκκίνηση στις 10.20 π.μ.

Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν ή να περπατήσουν στο περιαστικό δάσος του δήμου Ωραιοκάστρου, σε μία πανέμορφη ορεινή διαδρομή στην καταπράσινη φύση, με θέα τον Θερμαϊκό κόλπο. Ταυτόχρονα, μέσα από τη δράση αυτή θα έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν την αγάπη και τη στήριξή τους στα αυτιστικά παιδιά της Μονάδας Αυτιστικού Ατόμου «Ελπίδα». Αφορμή για τη διοργάνωσή του είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού (2 Απριλίου).

Σκοπός του αγώνα, πέρα από την ανάδειξη των ωφελειών που αποκομίζονται από την άθληση και τη φροντίδα του περιαστικού δάσους της πόλης μας, είναι να κινητοποιήσει το ευρύτερο κοινό ως προς τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως τα αυτιστικά παιδιά, και να συγκεντρωθούν χρήματα που προορίζονται να καλύψουν ανάγκες της Μονάδας Αυτιστικού Ατόμου «Ελπίδα», που λειτουργεί από το 1980 στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 07 Μαΐου. Το κόστος εγγραφής είναι 5 ευρώ για τον αγώνα των 5 χιλιομέτρων και το μέλος του ΔΣ κ. Παπαϊωάννου Νικόλαος ορίστηκε υπεύθυνος για το συντονισμό της ομαδικής συμμετοχής του συλλόγου μας. Πολύτιμος αρωγός του θα είναι το μέλος του συλλόγου μας κ. Κατερίνα Κουρόγλου-Παπαϊωάννου ,η οποία θα βρίσκεται για τις εγγραφές στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Υψώσεως του Τίμιου Σταύρου στη Γαλήνη την Τρίτη 25/4/2017 και την Τρίτη 2/5/2017 από τις 17:15-21:00. (Απαραίτητα θα πρέπει να δηλώνονται Ονοματεπώνυμο – Ημερομηνία γέννησης- Τηλέφωνο - E-mail).

Διαβάστε περισσότερα...
 
Σπαταλά τα χρήματα του δήμου σε άχρηστες αναθέσεις προς ημετέρους και κρατά απλήρωτους επί 3μηνο τους 16 εργαζόμενους ΑΜΕΑ ο Γαβότσης.

Ρεπορτάζ και βίντεο του "Τροχού", 20-4-2017.

Το θράσος του Γαβότση είναι απίστευτο! σπαταλά δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε παντελώς άχρηστες απευθείας αναθέσεις ενώ κρατά απλήρωτους από το Γενάρη τους 16 εργαζόμενους ΑΜΕΑ (τυπικά ανήκουν στη ΔΗΚΕΩ). Στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο Γαβότσης παραδέχτηκε (βλέπε το βίντεο) ότι οι εργαζόμενοι ΑΜΕΑ δεν πληρώνονται διότι ο δήμος δεν έχει χρήματα καθώς παρουσιάστηκε "απρόβλεπτο" έλλειμμα 1 εκατομμυρίου ευρώ λόγω της αυξημένης κρατικής φορολόγησης όπως ισχυρίστηκε. ΑΙΔΩΣ κύριε Γαβότση, να κόψετε το λαιμό σας και να πληρώσετε άμεσα τους εργαζόμενους.

 
ΥΠΕΣ: Ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για εκσυγχρονισμό παιδικών χαρών – Μέχρι 31 Μαΐου η καταγραφή των αναγκών.

Αναδημοσίευση, 19-4-2017.

Ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τον  εκσυγχρονισμό των παιδικών χαρών των δήμων και την εναρμόνισή τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα σχεδιάζει να υλοποιήσει το υπουργείο Εσωτερικών, καθώς η ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική συγκυρία που μεσολάβησε τα τελευταία έτη δεν επιτρέπει στους δήμους να αναλάβουν το κόστος  κατασκευής και λειτουργίας τους με βάση τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και  τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί.

Ως εκ τούτου, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Κ. Πουλάκης καλεί, σε πρώτη φάση τους δήμους της χώρας να υποβάλλουν  τεχνικά δελτία για την καταγραφή των αναγκών τους μέχρι τις 31 Μαΐου.

Ειδικότερα στο έγγραφό του ο κ. Πουλάκης τονίζει ότι από το 2014 έως σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών έχει χορηγήσει περί τα 395 «ειδικά σήματα καταλληλότητας λειτουργίας» σε παιδικές χαρές ανά την επικράτεια.

Ωστόσο, παρά τις συντονισμένες προσπάθειες που γίνονται από όλους τους συναρμόδιους φορείς, ΟΤΑ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οικείες Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών (ΕΕΠΧ), καθώς και το υπουργείο, ο ρυθμός διάθεσης των σημάτων είναι χαμηλός και αυτό αποδίδεται στην ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική συγκυρία που μεσολάβησε τα τελευταία έτη.

Διαβάστε περισσότερα...
 
Έκτακτη επιχορήγηση του ΔΟΠΠΑΩ από το ΥΠΕΣ με 117.427 ευρώ για κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Αναδημοσίευση, 19-4-2017.

Εγκρίθηκαν οι παρακάτω επιχορηγήσεις ύψους 1.160.191,79 ευρώ  σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και στις δομές τους, αποκλειστικά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτών των οργανισμών προς τρίτους, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΕΣ – κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά:

 
Παρουσίαση Βιβλίου.

Δελτίο τύπου, 19-4-2017.

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, σας προσκαλεί στη παρουσίαση βιβλίου με τίτλο " Σαν άνθη Κερασιάς" του συντοπίτη μας Παναγιώτη Ασημεόνογλου.
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο cafe bar FOCUS την
Κυριακή 23 Απριλίου και ώρα 19:00. Η είσοδος είναι δωρεάν και ο συγγραφέας θα κεράσει καφέ στους παρευρισκομένους.
Το βιβλίο θα παρουσιάσει η φιλόλογος Σεβαστή Τριανταφυλλίδου και την εκδήλωση θα συντονίσει η σκηνοθέτις Νέλλυ Δελή.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:
Ο Παναγιώτης Ασηµεόνογλου γεννήθηκε το 1982 στη Θεσσαλονίκη και µεγάλωσε στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σπούδασε Φυσική στο Α.Π.Θ. και έκτοτε εργάζεται ως καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης.

 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΟ.

Δελτίο τύπου, 19-4-2017.

Την Μεγάλη Παρασκευή κορίτσια του μικρού χορευτικού τμήματος του συλλόγου μας ήταν ντυμένες μυροφόρες και έραναν τον επιτάφιο με λουλούδια με μεγάλη ευλάβεια. Στην συνέχεια έγινε η περιφορά του επιταφίου από χορευτές του χορευτικού τμήματος του συλλόγου που ήταν ντυμένοι με παραδοσιακές ποντιακές στολές στο χωριό συνοδευμένοι από πολύ κόσμο.

Την δεύτερη μέρα του Πάσχα Δευτέρα 17 Απριλίου 2017 και ώρα 18.00 μ.μ. στο Πνευματικο Κέντρο του χωριού πραγματοποιήθηκε η 35η  Πασχαλινή χορευτική εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΜΠΣ Μεσαίου "ΝΕΑ ΚΟΤΥΩΡΑ".  Στην εκδήλωση αυτή έγινε διαγωνισμός τσουγκρίσματος αυγών με νικητή για τους μεγάλους τον Σταμάτη Μουρατίδη, δεύτερο τον Δημήτριο Λαζαρίδη, τρίτο τον Αναστάσιο Θ. Μαρμαρίδη και τέταρτο τον Σταύρο Μαρμαρίδη.  Από τους μικρούς νικητής ήταν ο Στέργιος Στεφανίδης, δεύτεροι  οι  ο Δημήτριος Χ. Λαζαρίδης και ο Βασίλειος Κουτρουδίτσης και τρίτος ο Αναστάσιος Σ. Μαρμαρίδης. Οι τρεις πρώτοι νικητές και ο τελευταίος βραβεύτηκαν με δώρα από το τμήμα χειροτεχνίας του συλλόγου μας. Στην πασχαλινή εκδήλωση χόρεψε το μεγάλο χορευτικό συγκρότημα του συλλόγου. Στη λύρα ήταν ο Κωνσταντίνος Σαβιολάκης και στο νταούλι ο Γεώργιος Ν. Μαρμαρίδης. Στους δε παρευρισκομένους μοιράστηκαν κόκκινα αυγά, τσουρέκια και αναψυκτικά. Στο τέλος της εκδήλωσης έλαβε χώρα το κάψιμο του Ιούδα, ένα παλιό έθιμο που συμβολίζει το κάψιμο του κακού και την αρχή μιας νέας ζωής, μιας νέας ελπίδας για τον άνθρωπο.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο αντιπρόεδρος του συλλόγου Παύλος Λαζαρίδης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μεσαίου Αναστάσιος Λαζαρίδης, ο αντιδήμαρχος Ενότητας Καλλιθέας Χρήστος Παναγιωτίδης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Γεώργιος Λαζαρίδης και Ανέστης Πολυχρονίδης, ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ Μεσαίου Κων/νος Φωτιάδης, ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου Θεόδωρος Αμανατίδης και ο γλύπτης Γεώργιος Κικώτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεσαίου ευχαριστεί όλους τους κατοίκους του χωριού και μη που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση αυτή. Επίσης ευχαριστεί την Ευαγγελία Βαρλατζάνη και τον Σταμάτη Μουρατίδη για την προσφορά των κόκκινων αυγών.

 
4ο Εαρινό Τουρνουά Ποδοσφαίρου του ΔΑΣΩ.

Δελτίο τύπου, 19-4-2017.

Ο Σύλλογος μας  Δ.Α.Σ.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ θα πραγματοποιήσει 4ο  Εαρινό Τουρνουά Ποδοσφαίρου στις 19, 20 & 21 Απριλίου 2017 και ώρα 16:00 - 21:00 στο γήπεδο 9 x 9  και 11 x 11 (χόρτο) του Δήμου Ωραιοκάστρου και θα συμμετέχουν τα τμήματα BAMBINI, PROJUNIOR, JUNIOR,  ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ και ΝΕΩΝ του Συλλόγου μας.

Οι ομάδες που θα συμμετέχουν ανά κατηγορία είναι οι εξής:

ΒΑΜΒΙΝΙ

Δ.Α.Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Π.Α.Ε  ΗΡΑΚΛΗΣ
Π.Α.Ε  Π.Α.Ο.Κ
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ

PROJUNIOR

Δ.Α.Σ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα...
 
3η Πανελλήνια Συνάντηση Ορεινής Ποδηλασίας, Ωραιόκαστρο 29-30/4/2017.

Δελτίο τύπου, 18-4-2017.

Οι εργασίες για την 3η Πανελλήνια Συνάντηση Ορεινής Ποδηλασίας που θα λάβει χώρα στον ορεινό όγκο του Ωραιοκάστρου έχουν ξεκινήσει, τα μονοπάτια είναι έτοιμα για να μαγέψουν για μια ακόμα φορά όλους όσους θα δώσουν το παρόν και τις δυο ημέρες (29-30/04-2017) είτε με τις περιηγήσεις σε αυτά ημέρα αλλά και νύχτα !!! Είτε με τα μαθήματα τεχνικών οδήγησης για όλα τα επίπεδα αναβατών, είτε με τον διαγωνισμό αλμάτων στο πιο hot σημείο στο μονοπάτι του downhill, αλλά και με ένα άτυπο enduro section που θα διεξαχθεί την Κυριακή σχεδόν όλη την μέρα στο πιο flow μονοπάτι μας με απίστευτες γραμμές, άλματα και Μπέρμ φρέσκα και έτοιμα για εσάς.
Ταυτόχρονα με τις ποδηλατικές δράσεις θα λειτουργήσει στο χώρο της εκδήλωσης (πάρκο Παιδόπολης) έκθεση ζωγραφικής με θέμα το ποδήλατο με έργα προς πώληση από τον φίλο μας  Γιώργο Πεικίδη, καθώς και μεγάλη έκθεση ποδηλατικών προϊόντων από καταστήματα του χώρου αλλά και τεχνική υποστήριξη στους συμμετέχοντες.
Πολλές εκπλήξεις αναμένονται να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα και θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες.
Ενα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στην ΟΜΑΚ Ωραιοκάστρου που θα δώσει το παρόν και τις δυο ημέρες στα δύσκολα σημεία της εκδήλωσης, στον team kinesiotherapy που θα μας υποστηρίξει ξανά, στο δήμο για την βοήθεια, και σε όλους όσους συνδράμουν τις επόμενες μέρες για την εκδήλωση.


 
«ΈναρξηΠροηγούμενοΕπόμενοΤέλος»

Σελίδα 3 από 336