• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Τεράστια η ανικανότητα της διοίκησης Γαβότση, δεν περιλάβανε στον προυπολογισμό την επιχορήγηση της ΔΗΚΕΩ, αναμόρφωση δεν επιτρέπεται να γίνει κι έτσι οι 16 εργαζόμενοι ΑΜΕΑ θα μείνουν απλήρωτοι;

Ρεπορτάζ και βίντεο του "Τροχού", 26-4-2017.

Τεράστιο πρόβλημα έχει προκύψει στο δήμο λόγω της απίστευτης ανικανότητας της διοίκησης Γαβότση. Συγκεκριμένα, στον προυπολογισμό του δήμου για το 2017 που ψηφίστηκε και εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναφέρεται ότι η επιχορήγηση προς τη ΔΗΚΕΩ είναι 1 ευρώ. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας (βλέπε το παρακάτω κείμενο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) το ποσό αυτό δεν μπορεί να αναμορφωθεί και να αυξηθεί, επομένως ο δήμος δεν μπορεί να επιχορηγήσει τη ΔΗΚΕΩ και η ΔΗΚΕΩ δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, μεταξύ των οποίων είναι και η μισθοδοσία 16 εργαζομένων ΑΜΕΑ που τυπικά μόνο ανήκουν στη ΔΗΚΕΩ ενώ στην πραγματικότητα εργάζονται σε διάφορες δημοτικές υπηρεσίες. Ήδη οι εργαζόμενοι αυτοί είναι 3 μήνες απλήρωτοι, από το Γενάρη, και δεν φαίνεται ότι θα μπορέσουν να πληρωθούν στο ορατό μέλλον εκτός ίσως αν καταφύγουν στα δικαστήρια.

Είναι πραγματικά απαράδεκτο το γεγονός ότι στον προυπολογισμό δεν προβλέφθηκε η μισθοδοσία αυτών των εργαζομένων και η ανάλογη επιχορήγηση της ΔΗΚΕΩ. Βάσει της νομοθεσίας (βλέπε παρακάτω) οι υποχρεωτικές δαπάνες όπως είναι η μισθοδοσία του προσωπικού και η επιχορήγηση της ΔΗΚΕΩ αναγράφονται στον προυπολογισμό κατά προτεραιότητα, επομένως δεν ισχύει το επιχείρημα του Γαβότση (βλέπε βίντεο) αλλά και της υπεύθυνης της Οικονομικής υπηρεσίας του δήμου κυρίας Δόσιου (βλέπε βίντεο) ότι δεν είχε ο δήμος τα απαιτούμενα χρήματα εξαιτίας της αυξημένης κρατικής φορολογίας. Και βέβαια είναι ψέμα αυτό που ισχυρίζονται ότι θα γίνει αναμόρφωση του προυπολογισμού και θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι, αφού σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Ιωάννα Καραγιώργου: "Η διαδικασία χρηματοδότησης Κοινωφελών Επιχειρήσεων προβλέπεται ρητά από το άρθρο 259 ρου Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 παρ. 14 του Ν.4071/2012 το οποίο ορίζει ότι «Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο δήμο για τις δραστηριότητές της, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η χρηματοδότηση του δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου.»
Ως εκ τούτου η εγγραφή σχετικής δαπάνης στον προϋπολογισμό του Δήμου θα πρέπει να τεκμηριώνεται με την προβλεπόμενη ως άνω πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, για την οποία πρέπει να τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία.
Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι δε δύναται πίστωση που αφορά χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης να αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.".

Σύμφωνα με τα παραπάνω ευθύνες για την κατάσταση που διαμορφώθηκε φέρει εκτός από την διοίκηση του δήμου (Γαβότσης, Τσακαλίδης, Ζιακούλης, Κοιτσίδης) και την κα. Δόσιου και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης που ενέκρινε την απόφαση για τον προυπολογισμό και δεν τον ανέπεμψε καθώς δεν έχουν αναγραφεί υποχρεωτικές δαπάνες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία στον προϋπολογισμό εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες όπως καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 23 του Ν.3536/07, την παρ.5 του άρθρου 49 του Ν.3943/2011 και την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.4038/2012.
α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζημίωση των συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και των επιτροπών, καθώς και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών συμβουλίων.
β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαμβανομένων και των κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης.
γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων.
δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικά.
ε) Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες.
στ)Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.
ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων.
η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης οχημάτων.
θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων.
ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών συμβάσεων.
ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε Δήμος ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.
ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών.
ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους.
«ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
ιε) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.
ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών.