• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Προσφυγή για την ακύρωση της υπέρογκης αύξησης των δημοτικών τελών από τη διοίκηση Γαβότση.

Επιστολή, 12-2-2017.

ΑΙΤΗΣΗ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ                       31-1-2017

Από Κελεσίδη Ευστάθιο του Χρήστου

Προς το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

Θέμα: Ακύρωση της απόφασης 294/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ωραιοκάστρου για «αύξηση δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» και της απόφασης 391/2016 του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου με θέμα «λήψη απόφασης για καθορισμό δημοτικών τελών 2017».

Όντας κάτοικος και δημότης του δήμου Ωραιοκάστρου έχω έννομο συμφέρον και εντός της νόμιμης προθεσμίας (η απόφαση 391/2016 του δημοτικού συμβουλίου αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 24/1/2017) ζητώ την ακύρωση της 294/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ωραιοκάστρου και της 391/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ωραιοκάστρου με θέμα «λήψη απόφασης για καθορισμό (αύξηση) δημοτικών τελών έτους 2017».

Με τις αποφάσεις αυτές ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία υπέρογκη αύξηση των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: α) για οικιακή χρήση από 0,90 ευρώ/τ.μ σε 1,20 ευρώ/ τ.μ, αύξηση 33,33 % και β) για γενική χρήση από 1,80 ευρώ/τ.μ σε 2,20 ευρώ/τ.μ, αύξηση 22,22%.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις είναι μη νόμιμες για τους λόγους που θα αναλύσω στη συνέχεια.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 23976/22-7-2016, ΦΕΚ 2311, 26-7-2016, Τεύχος Β, Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από:
- την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2015
- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2016 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2017
- την εκτέλεση του Π/Υ 2015 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2017 καταρτίζεται Ιούλιο 2016, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2015 και 2016)
- την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2016, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2015.

Στις εν λόγω αποφάσεις δεν υπάρχουν ακριβώς τα στοιχεία αυτά, δεν αναφέρονται τα έσοδα - έξοδα μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προυπολογισμού, ούτε για το 2016 ούτε για το ίδιο διάστημα του 2015. Για το 2016 αναφέρονται στοιχεία χωρίς να διευκρινίζεται μέχρι ποιο μήνα είναι ή αν πρόκειται για εκτίμηση για όλη τη χρονιά.

Επίσης υπάρχει πασιφανής αντίφαση με τα στοιχεία που αναφέρονται στην περυσινή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 342/2015 για «καθορισμό δημοτικών τελών έτους 2016», όπου για το 2014 τα εισπραχθέντα παρουσιάζονται 4.364.794 ευρώ και τα πληρωθέντα 4.316.177 ευρώ ενώ στις φετινές αποφάσεις τα έξοδα του 2014 ανεβαίνουν στα 4.608.000 ευρώ. Επιπλέον στην περυσινή απόφαση (342/2015) σημείωναν: «Κατόπιν τούτων και λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη δυσμενή οικονομική συγκυρία αφετέρου δε το γεγονός ότι σύμφωνα με τα προαναφερόμενα αριθμητικά δεδομένα δεν προκύπτει ρητά και επιτακτικά ανάγκη αύξησης ή μείωσης του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους στο Δήμο Ωραιοκάστρου» ενώ στις φετινή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (294/2016) ισχυρίζονται τα αντίθετα : «Τέλος, θέλουμε να επισημάνουμε ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού είναι ανταποδοτική και έπρεπε ήδη στον προϋπολογισμό του έτους 2014 δηλαδή τον Οκτώβριο του 2013 να είχε αποφασισθεί η αύξηση των Δημοτικών Τελών».

Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει εμφανής και εσκεμμένη ασάφεια και αντίφαση στα στοιχεία και στις εκτιμήσεις.

Τα δημοτικά Συμβούλια είναι υποχρεωμένα, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη με την αύξηση του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών. Η μη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νομιμότητας.(ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005).

Όλα αυτά δεν ακολουθούνται στις εν λόγω αποφάσεις.

Με την υπ’ αρ. 294/2016 της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’ αρ. 391/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αποφασίζεται η αύξηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού, χωρίς ωστόσο στις αποφάσεις ή στα στοιχεία του φακέλου να υπάρχουν τα υποχρεωτικά στοιχεία που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 3 της υπ΄ αρ. ΚΥΑ26945/31.07.2015 και χωρίς η επιβολή των συντελεστών να αιτιολογείται με βάση σαφή επίκαιρα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ισοσκέλιση της ανταποδοτικής υπηρεσίας και η τήρηση της αρχής της ανταποδοτικότητας, κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων.

Ακόμα στις εν λόγω αποφάσεις δεν υπάρχει αιτιολογία και ανάλυση/αντιστοίχιση εσόδων - εξόδων ανά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, καταστήματα κ.λ.π), ώστε να προκύπτει ότι η απόφαση αποβλέπει στην πραγματοποίηση εσόδων κατά βάση ανάλογων προς τα προβλεπόμενα αντίστοιχα έξοδα, κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, ιδιαίτερα μάλιστα διότι οι αυξήσεις που ψηφίστηκαν είναι υπερβολικές: 33,33% για τις οικίες και 22,22% για γενική χρήση.

Σχετικά με την απόφαση καθορισμού των τελών, λόγω του ανταποδοτικού τους χαρακτήρα, αφετηρία αποτελεί ο προϋπολογισμός των δαπανών του επόμενου οικονομικού έτους (ΥΠ.ΕΣ. 50106/31.12.2013), όμως στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Ωραιοκάστρου (381/2016) για την ψήφιση του προυπολογισμού του δήμου για το 2017 δεν έχει υπολογιστεί η αύξηση των δημοτικών τελών.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 23976/22-7-2016, ΦΕΚ 2311, 26-7-2016, Τεύχος Β, Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017, τα έσοδα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας. Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (391/2016) αναφέρεται ότι «το συνολικό όφελος από την αύξηση των ανταποδοτικών, εξαιρουμένων των μειώσεων ανέρχεται σε 721.208,00 €, που αντιστοιχεί σε μεσοσταθμική ποσοστιαία αύξηση 16% και με την οποία ισοσκελίζονται (περίπου) οι δαπάνες επένδυσης της υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) περίπου το 20% των κτιρίων επαγγελματικής χρήσης είναι κλειστά λόγω της οικονομικής κρίσης, β) η εισπραξιμότητα των τελών είναι περίπου στο 80% και  γ) τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις ποσού 428.000,00€.».

Όμως αφενός δεν παρατίθεται κάποια έγκυρη πηγή που να αναφέρει ότι το 20% των κτιρίων επαγγελματικής χρήσης είναι κλειστά αφετέρου η εισπραξιμότητα σαφώς και δεν είναι 80% αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία του 4ου τριμήνου του 2016 είναι 90% αφού και η απόφαση της Οικονομικής (294/2016) αναφέρει 88%. Αλλά και οι επενδύσεις ενδεικτικού προυπολογισμού 428.000 όπως αναφέρονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι υπερβολικά υπερτιμολογημένες και όχι απαραίτητες στο σύνολό τους (οργάνωση εργοταξίου και διαχείριση στόλου οχημάτων 24.800 ευρώ, σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης τεχνικών υπηρεσιών 24.800 ευρώ, αποτέφρωση αδέσποτων ζώων 24.800 ευρώ, διαχείριση ογκωδών 200.000 ευρώ, εργασίες συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων 150.000 ευρώ).

Είναι δηλαδή φανερό ότι με τις υπέρογκες αυτές αυξήσεις που δεν ισοσκελίζονται με αντίστοιχες δαπάνες επιχειρείται κρυφή φορολόγηση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν. 25/75, όπως έχει αντικατασταθεί από άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1080/80 ορίζεται ότι "5. Δι` εστεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως, το εμβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων και μέχρις εμβαδού εξ χιλιάδων (6.000) τετραγωνικών μέτρων δύναται να ορισθή μειωμένον υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, λαμβανομένων υπ` όψιν των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητος και του πράγματι, εξυπηρετουμένου υπό της υπηρεσίας καθαριότητος χώρου. Δια το πέρα των εξ χιλιάδων (6.000) τετρ. μέτρων εμβαδόν, ο συντελεστής του τέλους δεν δύναται να ορισθή μεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν (60 ο/ο) του ορισθέντος δι εστεγασμένους χώρους μέχρι χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων.

Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για στεγασμένους χώρους με εμβαδό 6.001 τ.μ τα τέλη ορίστηκαν 1,80 ευρώ/τ.μ, ενώ δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 60% του 2,20 ευρώ/τ.μ (το τέλος γενικής χρήσης για χώρους ως 1.000 τ.μ) δηλαδή το 1,32 ευρώ/τ.μ.

Ακόμα, δεν γίνεται καμιά αναφορά για μη στεγασμένους χώρους κάτι που προβλέπονταν στην περυσινή απόφαση (342/2015): «για όλες τις χρήσεις: 0,60€/τ.μ.». Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντική ασάφεια στην απόφαση.

Η απόφαση του Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου για την επιβολή των τελών, δημοσιεύεται εντός πέντε (5) ημερών από της ημέρας λήψεως αυτής, προκειμένου περί Δήμων παρά της εισόδου του Δημαρχιακού Καταστήματος και εν περιλήψει δια μιας των εν τω Δήμω εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων προκειμένου δε περί Κοινοτήτων παρά την είσοδο του Κοινοτικού Καταστήματος και των εκκλησιών της Κοινότητος και των συνοικισμών αυτής (άρθρο 66 του Β.Δ 24-9/20-10-1958). Τίποτε από αυτά δεν έγινε στις νόμιμες προθεσμίες. Η ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της απόφασης 391/2016 του δημοτικού συμβουλίου που ελήφθη στις 14/12/2016 έγινε στις 21/1/2017 δηλαδή μετά από 37 ημέρες.

Για την αναγκαιότητα της αύξησης των δημοτικών τελών δεν πείσθηκαν ούτε καν τα μέλη της διοικούσας παράταξης αφού τόσο στην Οικονομική Επιτροπή όσο και στο δημοτικό συμβούλιο υπήρξαν μέλη της διοικούσας παράταξης (Χατζηαγόρου στην Οικονομική και Παπαδόπουλος στο δημοτικό συμβούλιο) που καταψήφισαν (δήλωσαν «παρών»). Μάλιστα ο Χατζηαγόρου, όπως είναι καταγραμμένο και στα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής, υποστήριξε ότι υπάρχει μεγάλη υπερτιμολόγηση και σπατάλη στην υπηρεσία καθαριότητας. Επίσης, όπως ο ίδιος ο δήμαρχος δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη και ο τότε αντιδήμαρχος Οικονομικών Τσακαλίδης στο δημοτικό συμβούλιο ενώ το 2015 ξοδεύτηκαν 350.000 ευρώ για την επισκευή των οχημάτων του δήμου, συμπεριλαμβανομένων των απορριμματοφόρων, σήμερα αυτά είναι και πάλι εκτός λειτουργίας. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση και ότι τα χρήματα ξοδεύονται χωρίς να φέρνουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Όπως βεβαίως συνέβη και με τις δαπάνες για το προσωπικό αφού ο δήμος πέρυσι πλήρωσε περισσότερα από 200.000 ευρώ για μισθούς σε 64 συμβασιούχους της καθαριότητας τους οποίους στην πραγματικότητα δεν απασχόλησε καθόλου και τους οποίους στη συνέχεια απέλυσε υποχρεωνόμενος μάλιστα από το δικαστήριο (πρωτόδικα) να τους καταβάλει και υψηλότατη αποζημίωση. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν την ανικανότητα και την ανεπάρκεια της διοίκησης να την πληρώνουμε οι πολίτες με υπέρογκες αυξήσεις των δημοτικών τελών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι δυο αυτές αποφάσεις: 294/2016 της Οικονομικής Επιτροπής και 391/2016 του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Ωραιοκάστρου δεν είναι νόμιμες και ζητώ την ακύρωσή τους.

Συνημμένα:
1) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 342/2015.
2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 294/2016.
3) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 391/2016.

Ο αιτών:
Κελεσίδης Ευστάθιος του Χρήστου
Α.Δ.Τ: ΑΖ686504
Δημοκρατίας 13β, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 57013.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: κιν. 6979498881, 2310 696683.